Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania  zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ekoskin.pl/sklep

Sprzedającym jest firma Ekoskin z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłowicza 8/44

Zarejestrowani pod numerem NIP: 526-166-79-41. Sprzedający w dalszej części może być określany  „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami

telefonów 22 625-33-08 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej : info@ekoskin.pl

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług

Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej

Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana

na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów

nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania

Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta

poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych

produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy

Kodeks cywilny , zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem

Środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy

dostępny pod adresem www.ekoskin.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może kupić

Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.ekoskin.pl/sklep

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem

Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie

się z niniejszym  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy ekoskin prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ekoskin są fabrycznie nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na

rynek polski.

4. Sprzedający może przekazać swoje zlecenie do realizacji innemu współpracującemu z nim podmiotowi.

§ 3 Składanie zamówień

1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ekoskin.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową , telefonicznie lub drogą mailową .

3. Zamówienia składane poprzez stronę  internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie

w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany

oraz numeru telefonu i  adresu  e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do

anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i  przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany

przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami

i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania

faktur VAT w formie elektronicznej z zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie

danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich

przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący

ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia  procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany

przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło

Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy

I chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem

opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany

Telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo

Wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru

osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki

„zapobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania

środków na  rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „ cennik transportu”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru), za

pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto

bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2 . Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na

wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni ( podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy

Odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu

od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie

3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.  Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep

dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się za sprzedawcą w celu omówienia zaistniałego problemu oraz sposobu jego rozwiązania.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym

mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.2000 nr 22

poz. 271 ze zm .), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

Zawartych umów między Sklepem a Klientami,  będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 21.10.2013r.